<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> <% ' Loads a file and executes it as an ASP file. ' Needed to perform dynamic execution of BSP/FUSE ' and can be useful down the road Function GetFileContentsForExecution(aspFileFragmentPath) Dim oFSO, sContents 'Obtain a reference to the FileSystemObject Set oFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'Obtain the file contents sContents = oFSO.OpenTextFile(Request.ServerVariables("APPL_PHYSICAL_PATH") & aspFileFragmentPath).ReadAll Set oFSO = Nothing 'reference to the FileSystemObject 'Remove the ASP scripting tags sContents = Replace (sContents, "<" & "%", "") sContents = Replace (sContents, "%" & ">", "") GetFileContentsForExecution = sContents End Function ' Grabs the node value of the responseXML returned ' by the CSWP_DOC_INFO service. This is used to ' display metadata on the confirmation page. Function GetXmlNodeValue(objXmlRowNode, strNodeName) Dim objXmlNode, objXmlNodeValue Set objXmlNode = objXmlRowNode.selectSingleNode("@" & strNodeName) If (objXmlNode Is Nothing) Then Set objXmlNode = objXmlRowNode.selectSingleNode("idc:field[@name='" & strNodeName & "']") End If If (Not (objXmlNode Is Nothing)) Then GetXmlNodeValue = objXmlNode.Text End If End Function %> <%dim instanceName%> <%dim serverAddr%> <%dim visitorIP%> <%dim displayAllBSP%> <%dim fuseType%> <%dim cswpProgram%> <%instanceName = "build"%> <%serverAddr = "https://build.export.gov/build/idcplg"%> <%visitorIP = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")%>
 

BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Türkiye

<% dim pathInfo pathInfo = Request.ServerVariables("PATH_INFO") pathInfo = "/"&Split(pathInfo, "/")(1) virtualDir = Server.MapPath(pathInfo) dim rootLength rootLength = Len(Server.MapPath("/")) virtualDir = Mid(virtualDir, rootLength+2) virtualDir = replace(virtualDir, "\", "/") %>

ABD Ticaret Müsteşarlığı'na Hoşgeldiniz

50 yıldan fazla bir süredir stratejik ortak olan ABD ve Türkiye'nin bu stratejik ortaklığına güçlü ekonomik ve ticari bağlar eklemek istiyoruz.

Ankara'da Büyükelçilik'te, İstanbul'da Konsolosluk'ta ve İzmir'de bulunan ABD Ticaret Müsteşarlıkları Türkiye'de iş yapmak isteyen Amerikan firmalarına, Amerikan firmalarıyla işbirliği yapmak isteyen Türk firmalarına yardım etmek için hizmet veriyor. Ticaret uzmanlarımız, ticari girişimler, ileride uygulanacak programlar ve seminerler hakkında Türk işadamları ve iş kadınlarını bilgilendiriyor ve Türk iş cevresini ilgilendiren bu fuar ve programlara heyetler götürüyor.

Siz de gelecek fuarlar hakkında bilgilere ulaşabilir, bu programlara katılmak istiyorsanız bizimle temasa geçebilirsiniz.

Haberler:

Amerika’ya Yatırım 2013 Zirvesin’de Başkan Obama’nın konuşmasını seyretmek için lütfen resmin üzerine tıklayınız.

Bilgi Teknojilerinin Hukuka aykiri kullanimi ve haksiz rekabet ile ilgili A.B.D yasalari


Buyume Firsati logo Ticaret Koprusu 3 sayi logo Twitter sidebar button LinkedIn sidebar button
  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.