<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> <% ' Loads a file and executes it as an ASP file. ' Needed to perform dynamic execution of BSP/FUSE ' and can be useful down the road Function GetFileContentsForExecution(aspFileFragmentPath) Dim oFSO, sContents 'Obtain a reference to the FileSystemObject Set oFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'Obtain the file contents sContents = oFSO.OpenTextFile(Request.ServerVariables("APPL_PHYSICAL_PATH") & aspFileFragmentPath).ReadAll Set oFSO = Nothing 'reference to the FileSystemObject 'Remove the ASP scripting tags sContents = Replace (sContents, "<" & "%", "") sContents = Replace (sContents, "%" & ">", "") GetFileContentsForExecution = sContents End Function ' Grabs the node value of the responseXML returned ' by the CSWP_DOC_INFO service. This is used to ' display metadata on the confirmation page. Function GetXmlNodeValue(objXmlRowNode, strNodeName) Dim objXmlNode, objXmlNodeValue Set objXmlNode = objXmlRowNode.selectSingleNode("@" & strNodeName) If (objXmlNode Is Nothing) Then Set objXmlNode = objXmlRowNode.selectSingleNode("idc:field[@name='" & strNodeName & "']") End If If (Not (objXmlNode Is Nothing)) Then GetXmlNodeValue = objXmlNode.Text End If End Function %> <%dim instanceName%> <%dim serverAddr%> <%dim visitorIP%> <%dim displayAllBSP%> <%dim fuseType%> <%dim cswpProgram%> <%instanceName = "build"%> <%serverAddr = "https://build.export.gov/build/idcplg"%> <%visitorIP = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")%>
 

BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Česká republika

<% dim pathInfo pathInfo = Request.ServerVariables("PATH_INFO") pathInfo = "/"&Split(pathInfo, "/")(1) virtualDir = Server.MapPath(pathInfo) dim rootLength rootLength = Len(Server.MapPath("/")) virtualDir = Mid(virtualDir, rootLength+2) virtualDir = replace(virtualDir, "\", "/") %>

Stáže pro studenty

Obchodní oddělení velvyslanectví USA nabízí stáže pro studenty univerzit. Jedná se o neplacenou praxi na 15-20 hodin týdně s flexibilní pracovní dobou po dobu 6 měsíců.

Student musí splňovat následující podmínky:

  • studium na univerzitě (nejlépe zaměřené na mezinárodní vztahy nebo ekonomii)
  • schopnost komunikace v češtině a angličtině
  • počítačová zdatnost
  • souhlas univerzity s neplacenou praxí na ambasádě
  • bezproblémová bezpečnostní prověrka

Náplň práce:

  • vyhledávání partnerů pro US firmy
  • údržba databáze firem
  • průzkum trhu a sektorové zprávy
  • zvláštní projekty na základě požadavků českých a US firem

Po skončení stáže poskytne obchodní oddělení velvyslanectví oficiální doporučující dopis.

Obchodní oddělení velvyslanectví má průběžně k dispozici pouze 1 – 3 pozice pro zájemce o stáž. Kandidáti jsou vybíráni na základě výběrového řízení. Informace o aktuálně otevřených pozicích naleznete zde.

Pro bližší informace o volných pozicích a podmínkách stáže prosím kontaktujte

Veronika.Novakova@trade.gov






  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.