<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> <% ' Loads a file and executes it as an ASP file. ' Needed to perform dynamic execution of BSP/FUSE ' and can be useful down the road Function GetFileContentsForExecution(aspFileFragmentPath) Dim oFSO, sContents 'Obtain a reference to the FileSystemObject Set oFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'Obtain the file contents sContents = oFSO.OpenTextFile(Request.ServerVariables("APPL_PHYSICAL_PATH") & aspFileFragmentPath).ReadAll Set oFSO = Nothing 'reference to the FileSystemObject 'Remove the ASP scripting tags sContents = Replace (sContents, "<" & "%", "") sContents = Replace (sContents, "%" & ">", "") GetFileContentsForExecution = sContents End Function ' Grabs the node value of the responseXML returned ' by the CSWP_DOC_INFO service. This is used to ' display metadata on the confirmation page. Function GetXmlNodeValue(objXmlRowNode, strNodeName) Dim objXmlNode, objXmlNodeValue Set objXmlNode = objXmlRowNode.selectSingleNode("@" & strNodeName) If (objXmlNode Is Nothing) Then Set objXmlNode = objXmlRowNode.selectSingleNode("idc:field[@name='" & strNodeName & "']") End If If (Not (objXmlNode Is Nothing)) Then GetXmlNodeValue = objXmlNode.Text End If End Function %> <%dim instanceName%> <%dim serverAddr%> <%dim visitorIP%> <%dim displayAllBSP%> <%dim fuseType%> <%dim cswpProgram%> <%instanceName = "build"%> <%serverAddr = "https://build.export.gov/build/idcplg"%> <%visitorIP = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")%>
 

BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Česká republika

<% dim pathInfo pathInfo = Request.ServerVariables("PATH_INFO") pathInfo = "/"&Split(pathInfo, "/")(1) virtualDir = Server.MapPath(pathInfo) dim rootLength rootLength = Len(Server.MapPath("/")) virtualDir = Mid(virtualDir, rootLength+2) virtualDir = replace(virtualDir, "\", "/") %>

Spojené Státy jsou otevřeny Vašemu obchodu

Služby U.S. Commercial Service Prague, obchodního oddělení Velvyslanectí USA, pro české firmy

Vyhledání vhodných amerických dodavatelů/partnerů

Firmy ze Spojených států nabízejí kvalitu, služby a inovativní zboží na světové úrovni. Obchodní oddělení Velvyslanectví USA Vám pomůže nalézt vhodný produkt, služby či obchodní partnery, zprostředkovat setkání s partnery nebo zařídit účast na důležitých veletrzích, kterých se účastní tisíce amerických společností. Nezáleží na tom, zda máte zájem importovat zboží z USA poprvé, či chcete pouze rozšířit počet stávajících dodavatelů. Nabízíme naše odborné znalosti, které můžete využít pro úspěšné spojení s lukrativními příležitostmi.

Níže naleznete seznam služeb obchodního oddělení, které Vám mohou pomoci najít vhodného partnera v USA. Naši obchodní specialisté Vám pomohou identifikovat a najít nejvhodnější řešení přímo pro Vaši firmu tak, aby jste dosáhli svých vytyčených obchodních cílů.

Mezinárodní veletrhy

Spojíme Vás s americkými firmami, které prezentují své služby a produkty na významných veletrzích v  Evropě nebo České republice. Pomocí našich vyhledávacích služeb naleznete vhodné a předem prověřené americké partnery k osobnímu setkání či k video konferenci.

Americké veletrhy

S využitím služby International Buyer program Vás uvedeme na nejdůležitější americké veletrhy k přímému setkání s předem prověřenými americkými obchodníky. Snažíme se optimalizovat Vaši zahraniční obchodní příležitost plným logistickým zajištěním cesty a poskytnutím poradenských služeb přímo v místě setkání.

Vyhledání amerického obchodního partnera

Máte-li zájem, pomůžeme Vám nalézt nejvhodnější americké produkty, služby či partnery přímo pro Vaši firmu. Máte-li o naše služby zájem, kontaktujte nás ještě dnes pro spojení s nejvhodnějšími americkými partnery.

Chcete nabízet své služby amerikým firmám?

Využijte možnost inzerce Vašich služeb prostřednictvím webových stránek obchodního oddělení velvyslanectví USA. Více informací o službě Business Service Providers poskytne pan Zdeněk Svoboda (Zdenek.Svoboda@trade.gov).


  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.