<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> <% ' Loads a file and executes it as an ASP file. ' Needed to perform dynamic execution of BSP/FUSE ' and can be useful down the road Function GetFileContentsForExecution(aspFileFragmentPath) Dim oFSO, sContents 'Obtain a reference to the FileSystemObject Set oFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'Obtain the file contents sContents = oFSO.OpenTextFile(Request.ServerVariables("APPL_PHYSICAL_PATH") & aspFileFragmentPath).ReadAll Set oFSO = Nothing 'reference to the FileSystemObject 'Remove the ASP scripting tags sContents = Replace (sContents, "<" & "%", "") sContents = Replace (sContents, "%" & ">", "") GetFileContentsForExecution = sContents End Function ' Grabs the node value of the responseXML returned ' by the CSWP_DOC_INFO service. This is used to ' display metadata on the confirmation page. Function GetXmlNodeValue(objXmlRowNode, strNodeName) Dim objXmlNode, objXmlNodeValue Set objXmlNode = objXmlRowNode.selectSingleNode("@" & strNodeName) If (objXmlNode Is Nothing) Then Set objXmlNode = objXmlRowNode.selectSingleNode("idc:field[@name='" & strNodeName & "']") End If If (Not (objXmlNode Is Nothing)) Then GetXmlNodeValue = objXmlNode.Text End If End Function %> <%dim instanceName%> <%dim serverAddr%> <%dim visitorIP%> <%dim displayAllBSP%> <%dim fuseType%> <%dim cswpProgram%> <%instanceName = "build"%> <%serverAddr = "https://build.export.gov/build/idcplg"%> <%visitorIP = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")%>
 

BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Česká republika

<% dim pathInfo pathInfo = Request.ServerVariables("PATH_INFO") pathInfo = "/"&Split(pathInfo, "/")(1) virtualDir = Server.MapPath(pathInfo) dim rootLength rootLength = Len(Server.MapPath("/")) virtualDir = Mid(virtualDir, rootLength+2) virtualDir = replace(virtualDir, "\", "/") %>

Pomoc druhým

Pomoc druhým a sociální zodpovědnost jsou jedním z hlavních témat Velvyslanectví USA v Praze. Obchodní oddělení velvyslanectví se snaží v rámci svých možností spolupracovat s několika neziskovými organizacemi na představení jejich aktivit širší veřejnosti či případně přispět pomocnou rukou.

AGENTURA PRO PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ RYTMUS, o.s. - Představení na semináři

23. listopadu 2011, organizovalo obchodní oddělení tradiční zdravotnický seminář. V rámci semináře měli účastníci možnost seznámit se s aktivitami občanského sdružení Agentura pro podporované zaměstnávání Rytmus, o.s. Více informaci najdete na www.rytmus.org

MENTAL POWER FILM FESTIVAL & CHRÁNĚNÁ DÍLNA SV. PROKOP U ČERVENÉHO JAVORU - Představení na semináři

24. září 2008, organizovalo obchodní oddělení tradiční zdravotnický seminář. V rámci semináře měli účastníci možnost seznámit se s aktivitami občanského sdružení Hendaver, které organizuje Mental Power Film Festival a s Chráněnou dílnou sv. Prokop u červeného javoru. Více informaci najdete na www.slunecnizahrada.cz a http://mentalpower.cz

ČS. SPOLEČNOST AIDS POMOC – Představení na semináři

4. března 2008 organizovalo obchodní oddělení ve spolupráci s firmou FedEx zdravotnický seminář. V rámci semináře měli účastníci možnost seznámit se s aktivitami České společnosti AIDS pomoc, jejímž cílem je pomáhat při řešení rproblémů spojených s nemocí. Více informaci najdete na www.aids-pomoc.cz

DOMOV SUE RYDER – Dobrovolnický den

V pondělí 14. ledna 2008 pracovníci obchodního oddělení vyměnili sezení u počítačů a pracovní schůzky za malířské náčiní a věnovali jeden svůj pracovní den práci pro Domov Sue Ryder. Dobročinný obchod Domova Sue Ryder ve Štěpánské 53, Praha 1, nyní vítá návštěvníky v novém bíložlutém nátěru. Domov Sue Ryder, o. p. s. nabízí svým klientům - seniorům - laskavé a klidné prostředí, ve kterém jim poskytuje komplexní ošetřovatelskou a sociální péči. Více informací o Domově Sue Ryder najdete na www.sue-ryder.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK– Představení na semináři

24. září 2007 organizovalo obchodní oddělení v Praze ve spolupráci se svým celosvětovým partnerem firmou FedEx zdravotnický seminář zaměřený na zdravotní pojištění. V rámci semináře měli účastníci možnost seznámit se s aktivitami Komunitního centra Motýlek. Více informaci najdete na www.motylek.org

ZS ZAHRÁDKA – Představení na semináři

1. března 2007 organizovalo obchodní oddělení v Praze ve spolupráci se svým celosvětovým partnerem firmou FedEx zdravotnický seminář zaměřený na nové zdravotnické projekty a projekty soukromých nemocnic. V rámci semináře měli účastníci možnost seznamit se s aktivitami základní školy Zahrádka. Základní škola Zahrádka je speciální škola, která vzdělává žáky s více vadami. Více informaci najdete na www.zszahradka.cz


  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.