<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> <% ' Loads a file and executes it as an ASP file. ' Needed to perform dynamic execution of BSP/FUSE ' and can be useful down the road Function GetFileContentsForExecution(aspFileFragmentPath) Dim oFSO, sContents 'Obtain a reference to the FileSystemObject Set oFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'Obtain the file contents sContents = oFSO.OpenTextFile(Request.ServerVariables("APPL_PHYSICAL_PATH") & aspFileFragmentPath).ReadAll Set oFSO = Nothing 'reference to the FileSystemObject 'Remove the ASP scripting tags sContents = Replace (sContents, "<" & "%", "") sContents = Replace (sContents, "%" & ">", "") GetFileContentsForExecution = sContents End Function ' Grabs the node value of the responseXML returned ' by the CSWP_DOC_INFO service. This is used to ' display metadata on the confirmation page. Function GetXmlNodeValue(objXmlRowNode, strNodeName) Dim objXmlNode, objXmlNodeValue Set objXmlNode = objXmlRowNode.selectSingleNode("@" & strNodeName) If (objXmlNode Is Nothing) Then Set objXmlNode = objXmlRowNode.selectSingleNode("idc:field[@name='" & strNodeName & "']") End If If (Not (objXmlNode Is Nothing)) Then GetXmlNodeValue = objXmlNode.Text End If End Function %> <%dim instanceName%> <%dim serverAddr%> <%dim visitorIP%> <%dim displayAllBSP%> <%dim fuseType%> <%dim cswpProgram%> <%instanceName = "build"%> <%serverAddr = "https://build.export.gov/build/idcplg"%> <%visitorIP = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")%>
 

BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Česká republika

<% dim pathInfo pathInfo = Request.ServerVariables("PATH_INFO") pathInfo = "/"&Split(pathInfo, "/")(1) virtualDir = Server.MapPath(pathInfo) dim rootLength rootLength = Len(Server.MapPath("/")) virtualDir = Mid(virtualDir, rootLength+2) virtualDir = replace(virtualDir, "\", "/") %>

Kontakty na Obchodní oddělení v Praze

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat … nejlépe emailem.

U.S. Commercial Service
American Embassy Prague
Tržiště 15
118 01 Praha 1
Czech Republic

tel: +420 257 022 434
office.prague@trade.gov

Christina Sharkey, obchodní rada
Christina.Sharkey@trade.gov

Zdeněk Svoboda, obchodní specialista: Automobilový průmysl, strojírenství, tiskařství, robotika a elektronika, energetika a inženýrské služby, zemědělské stroje, stavebnictví, knižní trh, vzdělávání, životní prostředí.
Zdenek.Svoboda@trade.gov

tel: +420 257 022 323

Veronika Nováková, obchodní specialista: zdravotnictví, produkty pro laboratoře, potraviny, cestovní ruch, doplňky stravy, franchising, spotřební zboží, kosmetika, produkty pro domací zvířata, marine a lodě, textil, zahrada. SelectUSA program (české investice v USA).
Veronika.Novakova@trade.gov

tel: +420 257 022 437


  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.