<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> <% ' Loads a file and executes it as an ASP file. ' Needed to perform dynamic execution of BSP/FUSE ' and can be useful down the road Function GetFileContentsForExecution(aspFileFragmentPath) Dim oFSO, sContents 'Obtain a reference to the FileSystemObject Set oFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'Obtain the file contents sContents = oFSO.OpenTextFile(Request.ServerVariables("APPL_PHYSICAL_PATH") & aspFileFragmentPath).ReadAll Set oFSO = Nothing 'reference to the FileSystemObject 'Remove the ASP scripting tags sContents = Replace (sContents, "<" & "%", "") sContents = Replace (sContents, "%" & ">", "") GetFileContentsForExecution = sContents End Function ' Grabs the node value of the responseXML returned ' by the CSWP_DOC_INFO service. This is used to ' display metadata on the confirmation page. Function GetXmlNodeValue(objXmlRowNode, strNodeName) Dim objXmlNode, objXmlNodeValue Set objXmlNode = objXmlRowNode.selectSingleNode("@" & strNodeName) If (objXmlNode Is Nothing) Then Set objXmlNode = objXmlRowNode.selectSingleNode("idc:field[@name='" & strNodeName & "']") End If If (Not (objXmlNode Is Nothing)) Then GetXmlNodeValue = objXmlNode.Text End If End Function %> <%dim instanceName%> <%dim serverAddr%> <%dim visitorIP%> <%dim displayAllBSP%> <%dim fuseType%> <%dim cswpProgram%> <%instanceName = "build"%> <%serverAddr = "https://build.export.gov/build/idcplg"%> <%visitorIP = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")%>
 

BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Česká republika

<% dim pathInfo pathInfo = Request.ServerVariables("PATH_INFO") pathInfo = "/"&Split(pathInfo, "/")(1) virtualDir = Server.MapPath(pathInfo) dim rootLength rootLength = Len(Server.MapPath("/")) virtualDir = Mid(virtualDir, rootLength+2) virtualDir = replace(virtualDir, "\", "/") %>

Často kladené otázky

Kde mohu získat seznam amerických firem v České republice?

Kontaktujte Americkou obchodní komoru – www.amcham.cz

Kde získám informace o vízech a systému ESTA?

Více informací o vízech a systému ESTA je k dispozici na stránkách konzulárního oddělení Velvyslanectví USA.

Jsem český exportér a rád bych vyvážel do USA. Kde mohu získat více informací?

Kontaktujte agenturu Czechtrade nebo Velvyslanectví České republiky v USA.

Kde mohu nalézt vice informací o založení pobočky společnosti v USA?

Více informací naleznete prostřednictvím stránky Investujte v USA.

Kde získám obecné informace o patentech a ochranných známkách?

Více informací je na stránkách United States Patent and Trademark Office - www.uspto.gov

Kde získám kontakt na turistická informační centra a obchodní komory jednotlivých států USA?

Kontakty jsou k dispozici na následujících webových stránkách - www.2chambers.com

Kde získám bližší informace o clech u zásilek do USA?

Bližší informace jsou k dispozici na stánkách www.cbp.gov

Kde získám statistiky o americkém trhu?

Navštivte stránky www.census.gov

Jaké jsou celní podmínky v případě, že si objednám zboží ze zahraničí přes internet?

Více informací na toto téma najdete na stránkách Celní správy České republiky.


  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.