<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> <% ' Loads a file and executes it as an ASP file. ' Needed to perform dynamic execution of BSP/FUSE ' and can be useful down the road Function GetFileContentsForExecution(aspFileFragmentPath) Dim oFSO, sContents 'Obtain a reference to the FileSystemObject Set oFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'Obtain the file contents sContents = oFSO.OpenTextFile(Request.ServerVariables("APPL_PHYSICAL_PATH") & aspFileFragmentPath).ReadAll Set oFSO = Nothing 'reference to the FileSystemObject 'Remove the ASP scripting tags sContents = Replace (sContents, "<" & "%", "") sContents = Replace (sContents, "%" & ">", "") GetFileContentsForExecution = sContents End Function ' Grabs the node value of the responseXML returned ' by the CSWP_DOC_INFO service. This is used to ' display metadata on the confirmation page. Function GetXmlNodeValue(objXmlRowNode, strNodeName) Dim objXmlNode, objXmlNodeValue Set objXmlNode = objXmlRowNode.selectSingleNode("@" & strNodeName) If (objXmlNode Is Nothing) Then Set objXmlNode = objXmlRowNode.selectSingleNode("idc:field[@name='" & strNodeName & "']") End If If (Not (objXmlNode Is Nothing)) Then GetXmlNodeValue = objXmlNode.Text End If End Function %> <%dim instanceName%> <%dim serverAddr%> <%dim visitorIP%> <%dim displayAllBSP%> <%dim fuseType%> <%dim cswpProgram%> <%instanceName = "build"%> <%serverAddr = "https://build.export.gov/build/idcplg"%> <%visitorIP = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")%>
 

BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Česká republika

<% dim pathInfo pathInfo = Request.ServerVariables("PATH_INFO") pathInfo = "/"&Split(pathInfo, "/")(1) virtualDir = Server.MapPath(pathInfo) dim rootLength rootLength = Len(Server.MapPath("/")) virtualDir = Mid(virtualDir, rootLength+2) virtualDir = replace(virtualDir, "\", "/") %>

Americké firmy hledající partnery v ČR

<%if Request.QueryString("exp_cat") = "" and isEmpty(Request.QueryString("latest")) then%>

FUSE

Americké firmy hledající partnery v ČR

Hledáte dodavatele z USA? Projděte si náš on-line adresář níže uvedených amerických firem, které projevili specifický zájem o český trh. Tyto firmy hledají obchodní zástupce, agenty, distributory a další příležitosti pro vývoz svých výrobků do České republiky. V případě, že Vás některá z amerických firem zaujme, rádi pomůžeme zprostředkovat kontakt.

Informace o dalších firmách, které projevily zájem o českých trh naleznete take v sekci aktuality a výstavní veletrhy.

Pokud se Vám nepodařilo najít výrobce produktů, které Vás zajímají prostřednictvím této webové stránky, rádi pro Vás případného partnera vyhledáme. Pro více informací kontaktujte office.prague@trade.gov

<%end if%><%if isEmpty(Request.QueryString("latest")) then%> <%displayAllBSP=false%> <%fuseType = ""%> <%cswpProgram = "fuse"%> <% virtualDir="" Execute GetFileContentsForExecution(virtualDir & "/build/fragments/fl_cswp_drilldown_listing/show_cswp_listings_xml_xsl.asp") %> <%fuseType = ""%> <%cswpProgram = ""%> <%if Request.QueryString("exp_pid") <> "" then%> <%displayAllBSP=false%> <%fuseType = ""%> <%cswpProgram = "fuse"%> <% virtualDir="" Execute GetFileContentsForExecution(virtualDir & "/build/fragments/fl_cswp_drilldown_listing/show_other_listings.asp") %> <%fuseType = ""%> <%cswpProgram = ""%> <%end if%><%else%> <%displayAllBSP=false%> <%fuseType = "latest"%> <%cswpProgram = "fuse"%> <% virtualDir="" Execute GetFileContentsForExecution(virtualDir & "/build/fragments/fl_cswp_drilldown_listing/show_fuse_type.asp") %> <%fuseType = ""%> <%cswpProgram = ""%> <%end if%>
  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.